Thực hiện Quyết định số 117/QD-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt Đề án.....